Lokal verksamhet

Arbetet är, tillsammans med vänner och familj, grunden för människors liv. Det handlar om försörjning, men också om självbild och relationer.

I arbetet har människan med sig hela sig själv och sin livssituation. Arbete är också en plats för existentiella frågor. Kyrkornas engagemang inom Kyrka-Arbetsliv handlar i grunden om att finnas där människor tillbringar större delen av sin vardag och att möta deras livsvillkor, att allt tydligare visa på kyrkan som en resurs och aktör både vad gäller samtal och stöd i kris.

Företrädarna för Kyrka — Arbetsliv i Samverkan erbjuder vanligen:

Enskilda samtal – Företrädarna har gedigen utbildning och lång erfarenhet i det enskilda samtalet om livets frågor. Vare sig det gäller arbetsliv eller privatliv sker samtalen under absolut diskretion. Det förs inga journaler och samtalen sker under lagreglerad tystnadsplikt.

Reflektion i grupp – Att lyssna och samtala i ledarledda reflektionsgrupper kan ge nya perspektiv på samarbete och jobbsituation. Metoden kan leda till ett förbättrat arbetsklimat, öka förtroendet mellan kollegor och även ge effekter i arbetsresultat. En annan verksamhet som också kan förekomma är samtalsträffar för långtidssjukskrivna.

Utbildning – Ofta anordnar Kyrka-Arbetsliv utbildningar. Dessa kan bland annat handla om etiska aspekter av arbetslivet, om bemötande och om att hitta en sund balans mellan arbete och privatliv.

Krisberedskap – Som ett led i arbetsplatsens krisberedskap och vid svåra och oväntade händelser på arbetsplatsen kan Kyrka-Arbetslivsrepresentanterna finnas till hands. Främst för ledning och personal, men också för samtal och kontakt med anhöriga.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page